Algemene Voorwaarden
Les Maestros B.V. / H.o.d.n. The Hatshop Arnhem

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Bedenktijd/Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de klant aanbiedt, zoals gedefinieerd in artikel 2;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

The Hatshop Arnhem / Les Maestros B.V.
Koningstraat 58
6811 DH  ARNHEM
E-mailadres: info@thehatshop.nl
Telefoonnummer: 06-53525077
KvK-nummer: 76566684
BTW-identificatienummer: NL860678015B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten gedaan respectievelijk gesloten in de fysieke winkel van de ondernemer.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Bedenktijd/Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), en in de originele staat en verpakking, voorzien van de originele labels en etiketten aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de geretourneerde producten duidelijke sporen van gebruik vertonen of anderszins niet meer in originele staat verkeren, behoudt de ondernemer zich het recht voor een vergoeding van de klant te eisen.

In de webwinkel van de ondernemer worden uitsluitend retourzendingen geaccepteerd van producten die in de webwinkel van de ondernemer zijn gekocht. Producten die in een fysieke winkel van de ondernemer zijn gekocht, vallen niet onder deze algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten op afstand; hiervoor geldt derhalve geen bedenktijd en herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst op afstand tegenover de ondernemer kan doen gelden.

De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is/zijn, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan de ondernemer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (zoals per e-mail) te melden aan de ondernemer. Eventuele gebreken of verkeerd/incompleet geleverde producten dienen uiterlijk tot 7 werkdagen na bezorging aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de garantie vervalt. Terugzending van de producten dient te geschieden met alle geleverde toebehoren (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), en in de originele staat en verpakking, voorzien van de originele labels en etiketten.

Op de ondernemer rustende garantieverplichtingen komen te vervallen indien:

 • de klant het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken;
 • het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld;
 • het geleverde product in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of voorschriften op het etiket is behandeld;
 • het geleverde product na constatering van de verkeerde levering, het gebrek of de beschadiging in gebruik genomen is;
 • de klant het geleverde product heeft doorverkocht c.q. -geleverd aan een derde.

Indien klachten van de klant door de ondernemer gegrond worden bevonden, zal ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de ondernemer en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten.

Eventuele aansprakelijkheid voor door de klant geleden of te lijden schade zal nimmer hoger zijn dan het maximaal in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer gedekte bedrag. Aansprakelijkheid van de ondernemer voor enige andere vorm van schade dan directe schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. De ondernemer zal zich inspannen om de geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uit te voeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Levertijden worden bij benadering opgegeven; de ondernemer heeft dienaangaande een inspanningsverbintenis. Elke aansprakelijkheid van de ondernemer voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten. Koper vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden deswege. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van vervangende producten zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant, of aan een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat op de klant over op het moment van bezorging aan de klant of aan een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen bij aflevering te worden voldaan.

Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om de producten bij aflevering te voldoen (door middel van creditcard) of door vooruitbetaling (door middel van iDeal). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

De ondernemer blijft volledig eigenaar van de geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

November 2020